ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดิน ไม่ว่าเป็นสิทธิการเช่า หรือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รวมถึงให้บริการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์ของแต่ละโครงการตามอายุสัญญา จำนวนรวม 17 โครงการ บนพื้นที่รวม 746-1-68.5 ไร่ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญารวม 41.1 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ จำนวน 3 โครงการ พื้นที่ 163-1-91.0 ไร่ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 6.1 เมกะวัตต์ และโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้แก่ SAAM-1 SAAM-2 และ SAAM-3 จำนวน 14 โครงการ พื้นที่ 582-3-77.5 ไร่ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 35.0 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่มลูกค้าจำนวน 7 สัญญา และสัญญาความร่วมมือจำนวน 10 สัญญา โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการโครงการดังกล่าวเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญา 20 ปี หรือ 25 ปี (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมพัฒนากับกลุ่มลูกค้า เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 17 โครงการ

โครงการ

โครงการอ่างทอง
 • กำลังการผลิต 1.3 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์
 • ที่ตั้ง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี สิ้นสุด 10/2/2572
 • ขนาด 27-3-4.1 ไร่

โครงการเพชรบุรี
 • กำลังการผลิต 2.7 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์
 • ที่ตั้ง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา20 ปี สิ้นสุด 9/2/2572
 • ขนาด 71-0-38.0 ไร่

โครงการลพบุรี 1
 • กำลังการผลิต 2.1 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์
 • ที่ตั้งอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา20 ปี สิ้นสุด 24/5/2573
 • ขนาด 64-2-48.9 ไร่

โครงการลพบุรี 4
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม วัน
 • ที่ตั้งอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี สิ้นสุด 3/4/2575
 • ขนาด 55-3-74.4 ไร่

โครงการลพบุรี 5
 • กำลังการผลิต 4.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม วัน
 • ที่ตั้งอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา20 ปี สิ้นสุด 4/10/2574
 • ขนาด 99-3-26.6 ไร่

โครงการลพบุรี 6
 • กำลังการผลิต 4.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม วัน
 • ที่ตั้งอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา20 ปี สิ้นสุด 21/2/2576
 • ขนาด 113-3-89.2 ไร่

โครงการอุบล
 • กำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทู
 • ที่ตั้งอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา20 ปี สิ้นสุด 19/3/2575
 • ขนาด 114-3-78.0 ไร่

โครงการ BSP-4
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 25-0-97.0 ไร่

โครงการ BSP-5
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 19-0-11.0 ไร่

โครงการ BSP-6
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 19-1-35.0 ไร่

โครงการ BSP-7 (1)
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 19-3-58.0 ไร่

โครงการ BSP-7 (2)
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 19-0-20.0 ไร่

โครงการ AOSP (3)
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 20-0-88.5 ไร่

โครงการ SPV-1 (1)
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 18-0-50.8 ไร่

โครงการ SPV-1 (2)
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 18-0-93.8 ไร่

โครงการ SPV-1 (3)
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 20-0-54.0 ไร่

โครงการ SPV-2
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้งอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา25 ปี สิ้นสุด 29/12/2583
 • ขนาด 19-0-1.3 ไร่
back