ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าหารือถึงความต้องการของลูกค้า และเข้าลงนามในสัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อกำหนดกรอบและเงื่อนไข แล้วจึงดำเนินการเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่ลูกค้ากำหนด ตั้งแต่การหาพื้นที่เหมาะสม การเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในที่ดิน การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดตามที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดลำดับขั้นการจ่ายเงิน (Milestone Payment) และการส่งมอบงานที่ชัดเจน ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานโดยไม่ต้องรอจนพัฒนาเสร็จทั้งโครงการ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมกับลูกค้ารายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสัญญา สัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น
ขนาด รวม 100 เมกะวัตต์ (Project Development Service Agreement for Biomass Power Projects in Japan of an Aggregate 100 MW)
วันที่ลงนามในสัญญา 14 พฤษภาคม 2564
ลักษณะงาน ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 โครงการ ขนาดโครงการละ 10 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

- ระยะที่หนึ่ง จำนวน 6 โครงการ ขนาดรวม 60 เมกะวัตต์
- ระยะที่สอง จำนวน 4 โครงการ ขนาดรวม 40 เมกะวัตต์

มูลค่างานตามสัญญา 1,000 ล้านเยน (ประมาณ 289 ล้านบาท)
การชำระเงิน แบ่งการชำระเงินออกเป็น 8 งวด ตามขั้นความสำเร็จของงาน
ระยะเวลาในการส่งมอบ คาดการณ์ว่า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 12 - 14 เดือน สำหรับการส่งมอบโครงการระยะที่หนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ และจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 10 - 12 เดือน สำหรับการส่งมอบโครงการระยะที่สองให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการพัฒนาโครงการของระยะที่สอง อาจเริ่มก่อนการพัฒนาโครงการของระยะที่หนึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ได้

ส่วนงานที่ 1: ที่ดิน
1.1 หาที่ดินที่เหมาะสม ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ LOI / MOU กับเจ้าของที่ดิน มูลค่างานคิดเป็นสัดส่วน 25%
1.2 เจ้าของที่ดินแจ้งความประสงค์เข้าลงนามในสัญญาผูกพัน มูลค่างานคิดเป็นสัดส่วน 15%
ส่วนงานที่ 2: ระบบไฟฟ้าแรงสูง
2.1 จัดเตรียมใบยื่นจดทะเบียนขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง ฉบับร่างที่ 1 มูลค่างานคิดเป็นสัดส่วน 20%
2.2 จัดเตรียมใบยื่นจดทะเบียนขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง ฉบับสมบูรณ์ และยื่นต่อการไฟฟ้า มูลค่างานคิดเป็นสัดส่วน 10%
2.3 ได้รับ Grid Answer โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า Success fee คิดเป็นสัดส่วน 10%
ส่วนงานที่ 3: การสนับสนุนค่าไฟฟ้า FiT
3.1 จัดเตรียมใบยื่นจดทะเบียนขอสนับสนุนค่าไฟฟ้า FiT ฉบับร่างที่ 1 มูลค่างานคิดเป็นสัดส่วน 10%
3.2 จัดเตรียมใบยื่นจดทะเบียนขอสนับสนุนค่าไฟฟ้า FiT ฉบับสมบูรณ์ และยื่นต่อทางการ มูลค่างานคิดเป็นสัดส่วน 5%
3.3 ได้รับ METI Certification โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า Success fee คิดเป็นสัดส่วน 5%
back