ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กลุ่มบริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจปลูกไม้พลังงานและธุรกิจโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าต่อโครงการโรงไฟฟ้า ควบคู่กับการลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีผลตอบแทนในอัตราที่น่าสนใจ

ไม้พลังงาน
ต้นไม้เติบโตด้วยแสงแดด
โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ต้นไม้ถูกตัดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในการผลิตไฟฟ้า

จากข้อมูลการอนุมัติใบสนับสนุนค่าไฟฟ้า (METI Certification) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ประเภท General Wood ในประเทศญี่ปุ่น พบว่ากำลังการผลิตสะสมจนถึงเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ประมาณ 7,400 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจำนวน 6,000 ตันต่อปี ดังนั้นสำหรับโครงการ 7,400 เมกะวัตต์ มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดกว่า 44 ล้านตันต่อปี

การผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจำนวน 6,000 ตันต่อปี โครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่ม 7.4 กิกะวัตต์ ต้องใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากถึง 44.4 ล้านตันต่อปี
จำนวนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในปัจจุบันไม่สามารถรองรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่ม โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และใช้เชื้อเพลิงในปี 2567
ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจะเข้าลงนามในสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงระยะยาว 10-15 ปี ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ
back