ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีความสนใจเข้าลงทุนในโซลูชั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า ซึ่งเน้นการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีจำนวนเยอะ มูลค่ารวมสูง เพื่อให้ฝ่ายจัดการรู้จำนวนที่เหมาะสม รู้ว่าสินทรัพย์แต่ละชิ้นอยู่ที่ใดแบบ Real Time และมีจุดมุ่งหมายให้สามารถใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและลดการสูญหาย ทั้งนี้ โซลูชั่นไม่จำกัดอุตสาหกรรมของลูกค้าที่จะใช้บริการกับบริษัทฯ โดยอาจรวมถึงการบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาลและโรงแรม เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่รถเข็นกระเป๋าที่ท่าอากาศยาน

ในช่วงเริ่มกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เห็นถึงปัญหาของการบริหารจัดการสต็อคผ้าของโรงพยาบาล ที่มีเกินความจำเป็น และไม่สามารถติดตามผ้าที่มีได้ ทำให้เกิดการสูญหาย โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และใช้แรงคนรวมถึงทรัพยากรจำนวนมากในการบริหารจัดการผ้า กลุ่มบริษัทฯ จึงได้นำเสนอโซลูชั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาล โดยจะเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า และเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน และในด้านของโรงพยาบาลจะได้ประโยชน์จากการใช้งานโซลูชั่น ซึ่งรวมถึง การลดการซื้อผ้าใหม่ประจำปี การใช้ข้อมูลประกอบการเรียกค่าปรับจากผ้าสูญหายจากโรงซักผ้า การพิจารณาข้อมูลการใช้ผ้าประกอบการคัดเลือกผู้ผลิตผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การลดเวลาในการทำงานและจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของฝ่ายจัดการ เป็นต้น

ใช้ AI วิเคราะห์ Big Data
การใช้ AI และ การวิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โซลูชั่นแบบบูรณาการ
นำเสนอ โซลูชั่นแบบบูรณาการ การผสมผสานของแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแทนลูกค้า
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ประหยัดค่าใช้จ่าย จากการใช้โซลูชั่น โดยที่ ไม่ต้องลงทุนเอง แต่เป็นการจ่ายค่าบริการรายเดือนแทน
back