ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และโครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 19.9 เมกะวัตต์ และ 19.9 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ พัฒนาโครงการผ่านบริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนโดย SJE ซึ่งจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ BMP-3 และ BMP-4 ตามลำดับ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาจนได้รับใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Grid Interconnection Approval) ซึ่งออกโดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในแต่ละภูมิภาค และใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า (METI Certification) ซึ่งออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”)) ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อกำหนดกรอบข้อตกลงในการพัฒนาและส่งมอบโครงการดังกล่าวกับลูกค้าแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

วิเคราะห์และการคัดเลือกที่ตั้งโครงการ
เป็นการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท
ขออนุมัติเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง
เป็นการหาจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมตามจำนวนเมกะวัตต์ของโครงการที่ต้องการเชื่อมต่อ
ขออนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า
เป็นการเตรียมเอกสารสนับสนุนให้ครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานราชการแต่ละประเทศกำหนด
เจรจาต่อรองกับคู่ค่า
เป็นการเจรจาต่อรองเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดกับคู่ค้าทุกราย เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสถาบันการเงิน และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท ในแต่ละประเทศ
ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เป็นการเตรียมข้อมูลตัวเลข เอกสารสัญญา เอกสารโครงการ ให้ครบถ้วน รวมถึงการเจรจาต่อรองถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ขออนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เป็นการเจรจาพูดคุย อธิบาย เตรียมเอกสารสนับสนุนให้ครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานราชการของแต่ละประเทศต้องการ

โครงการ

SAAM Oita 01 Biomass Power
 • ที่ตั้งโครงการ Oita City, Oita Prefecture
 • พื้นที่ 70,000 ตร.ม.
 • ดำเนินการโดย BMP-3
 • กำลังการผลิต 19.90 เมกะวัตต์
 • อัตรารับซื้อ FIT 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
 • ผู้รับซื้อไฟฟ้า Kyushu Electric Power
 • ชนิดเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) และกะลาปาล์ม (PKS)

SAAM Oita 02 Biomass Power
 • ที่ตั้งโครงการ Oita City, Oita Prefecture
 • พื้นที่ 70,000 ตร.ม.
 • ดำเนินการโดย BMP-4
 • กำลังการผลิต 19.90 เมกะวัตต์
 • อัตรารับซื้อ FIT 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
 • ผู้รับซื้อไฟฟ้า Kyushu Electric Power
 • ชนิดเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) และกะลาปาล์ม (PKS)
back