ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จนได้รับใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า (METI Certification) แล้วจำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดโออิตะ รวมกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 40 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาโครงการต่อจนได้รับใบอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แล้วจึงจะส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าต่อไป อีกทั้งยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ อีก 6 โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

วิเคราะห์และการคัดเลือกที่ตั้งโครงการ
เป็นการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท
ขออนุมัติเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง
เป็นการหาจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมตามจำนวนเมกะวัตต์ของโครงการที่ต้องการเชื่อมต่อ
ขออนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า
เป็นการเตรียมเอกสารสนับสนุนให้ครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานราชการแต่ละประเทศกำหนด
เจรจาต่อรองกับคู่ค่า
เป็นการเจรจาต่อรองเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดกับคู่ค้าทุกราย เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสถาบันการเงิน และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท ในแต่ละประเทศ
ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เป็นการเตรียมข้อมูลตัวเลข เอกสารสัญญา เอกสารโครงการ ให้ครบถ้วน รวมถึงการเจรจาต่อรองถึงเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ขออนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เป็นการเจรจาพูดคุย อธิบาย เตรียมเอกสารสนับสนุนให้ครบถ้วน ตรงตามที่หน่วยงานราชการของแต่ละประเทศต้องการ

โครงการ

SAAM Oita 01 Biomass
 • ที่ตั้งโครงการ Oita City, Oita Prefecture
 • พื้นที่ 70,000 ตร.ม.
 • ดำเนินการโดย BMP-3
 • กำลังการผลิต 19.90 เมกะวัตต์
 • อัตรารับซื้อ FIT 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
 • ผู้รับซื้อไฟฟ้า Kyushu Electric Power
 • ชนิดเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)

SAAM Oita 02 Biomass
 • ที่ตั้งโครงการ Oita City, Oita Prefecture
 • พื้นที่ 70,000 ตร.ม.
 • ดำเนินการโดย BMP-4
 • กำลังการผลิต 19.90 เมกะวัตต์
 • อัตรารับซื้อ FIT 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
 • ผู้รับซื้อไฟฟ้า Kyushu Electric Power
 • ชนิดเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)
back