คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจำนวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานทางเลือกมากว่า 10 ปี ดังนี้

นายวีรวัฒน์ คงคามี

  • ประธานกรรมการบริหาร

นางทรงศรี นิตยสุทธิ์

  • กรรมการบริหาร

นายพดด้วง คงคามี

  • กรรมการบริหาร

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

  • กรรมการบริหาร

นายมนูกิตติ นิตย์สุทธิ์

  • กรรมการบริหาร
back