คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานทางเลือกมากว่า 10 ปี ดังนี้

นางทรงศรี นิตยสุทธิ์

  • ประธานกรรมการบริหาร
นายพดด้วง คงคามี

  • รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

  • กรรมการบริหาร

นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ

  • กรรมการบริหาร
back