คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ลภินี โกศลบุญ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นางทรงศรี นิตยสุทธิ์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร

นายพดด้วง คงคามี

 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริษัท

นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
back