คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร.ลภินี โกศลบุญ

  • กรรมการตรวจสอบ
นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

  • กรรมการตรวจสอบ
back