คณะทำงาน

คณะทำงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในหลากหลายสาขา ดังนี้

วัชราภรณ์ พลพันธ์วัชราภรณ์ พลพันธ์

  • ผู้จัดการแผนกบริหารองค์กร

ภาสินี วิศาลศิริรักษ์ภาสินี วิศาลศิริรักษ์

  • ผู้จัดการแผนกบัญชี

อิศราพจน์ อัศวกิตติธาดาอิศราพจน์ อัศวกิตติธาดา

  • ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

ฐิตาภา บุนนาคฐิตาภา บุนนาค

  • ผู้จัดการแผนกประสานงานและพัฒนาโครงการ

กมลพรรณ อารีวิจิตรกมลพรรณ อารีวิจิตร

  • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

ปฐวีกานต์ วาระสิทธิ์ปฐวีกานต์ วาระสิทธิ์

  • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

ชญานิศา ขยันประเสริฐชญานิศา ขยันประเสริฐ

  • เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

กวิสรา ประเสริฐวิริยะกวิสรา ประเสริฐวิริยะ

  • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • เจ้าหน้าที่แผนกบริหารองค์กร

กิตตินันท์ รามจุลกิตตินันท์ รามจุล

  • เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบริหารองค์กร
back