คณะทำงาน

คณะทำงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในหลากหลายสาขา ดังนี้

วัชราภรณ์ พลพันธ์วัชราภรณ์ พลพันธ์

  • ผู้จัดการแผนกบริหารองค์กร

สลักจิต อิศรางกูรสลักจิต อิศรางกูร

  • ผู้จัดการแผนกบัญชี

อิศราพจน์ อัศวกิตติธาดาอิศราพจน์ อัศวกิตติธาดา

  • ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

พิมพ์นิภา เบญจชัยวัฒน์พิมพ์นิภา เบญจชัยวัฒน์

  • เจ้าหน้าที่แผนกประสานงานและพัฒนาโครงการ

อัญชลี คำหมื่นอัญชลี คำหมื่น

  • ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  • เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กิตตินันท์ รามจุลกิตตินันท์ รามจุล

  • เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบริหารองค์กร

กวิน นิตยสุทธิกวิน นิตยสุทธิ

  • เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ

ธัญวรัตม์ ศิริพานิชธัญวรัตม์ ศิริพานิช

  • เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ

โสรยา ขวานทองโสรยา ขวานทอง

  • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
back