คณะทำงาน

คณะทำงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในหลากหลายสาขา ดังนี้

วัชราภรณ์ พลพันธ์วัชราภรณ์ พลพันธ์

  • ผู้จัดการแผนกบริหารองค์กร

ถาวรีย์ ปฐวีรัตน์

  • ผู้จัดการแผนกบัญชี

อิศราพจน์ อัศวกิตติธาดาอิศราพจน์ อัศวกิตติธาดา

  • ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

ฐิตาภา บุนนาคฐิตาภา บุนนาค

  • ผู้จัดการแผนกประสานงานและพัฒนาโครงการ

ปฐวีกานต์ วาระสิทธิ์ปฐวีกานต์ วาระสิทธิ์

  • เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบัญชี

กมลพรรณ อารีวิจิตรกมลพรรณ อารีวิจิตร

  • เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจ

ปัณณ์ ณ นครปัณณ์ ณ นคร

  • เจ้าหน้าที่แผนกบริหารองค์กร
  • เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ

ชญานิศา ขยันประเสริฐชญานิศา ขยันประเสริฐ

  • เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
back