บทความ / ข่าวสาร

ภาพรวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกได้ประกาศถึงเป้าหมายที่จะผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 20-25 ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศนั้น ซึ่งนำไปสู่การออกนโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

แนวโน้มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ SAAM

แม้ว่าในปัจจุบันต้นทุนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ยังมีราคาสูงอยู่มาก อีกทั้งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังสูงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ทั่วโลกก็กำลังให้ความสนใจและกำลังผลักดันให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น เพราะเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง

back