ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สยามแอดวานซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 เริ่มประกอบธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ได้จัดตั้งบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“BSP”) ในเดือนมีนาคม 2550 เพื่อขยายธุรกิจเป็นผู้ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ โดยนายพดด้วง คงคามี และนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับกลุ่ม BSP โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดิน ไม่ว่าสิทธิการเช่า หรือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อให้กลุ่ม BSP ใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รวมถึงให้บริการรักษาความปลอดภัยและดูแลความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์บริเวณโครงการตามอายุสัญญา โดยมีโครงการที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม BSP จำนวนรวม 17 โครงการ ขนาดกำลังผลิตตามสัญญารวมประมาณ 41.1 เมกะวัตต์ บนพื้นที่โครงการรวม 750-3-48.5 ไร่

ในอดีตนายพดด้วง คงคามี เคยทำงานในฐานะพนักงานตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BSP ตั้งแต่ปี 2550 และได้ลาออกจากบริษัทดังกล่าวในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSP ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด    

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายฐานรายได้ในธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด (“SAAM-SP1”) และบริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จำกัด (“SAAM-SP2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 2 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2.0 เมกะวัตต์ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (“FIT”) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญาจำนวน 25 ปี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) แล้ว จำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย SAAM-SP1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ทั้งนี้ โครงการของ SAAM-SP2 ยังอยู่ระหว่างหยุดพักการก่อสร้าง เนื่องจาก SAAM-SP2 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (“SCOD”) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 SAAM-SP2 ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่าเกิดเหตุสุดวิสัยมีประชาชนในพื้นที่ปิดล้อมเพื่อประท้วงและต่อต้านการดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่ จึงส่งผลให้ SAAM-SP2 ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อได้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 SAAM-SP2 จึงได้มีหนังสือขอย้ายสถานที่ตั้งโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต่อมาปรากฏปัญหาในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ SAAM-SP2 ไม่สามารถย้ายที่ตั้งตามที่ประสงค์เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันเวลาตามที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 SAAM-SP2 จึงดำเนินการยื่นฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองกลาง กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทำทางปกครองที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยล่าช้า ทำให้ SAAM-SP2 ได้รับความเสียหายและไม่สามารถดำเนินโครงการบนสถานที่ตั้งเดิมได้ทันเวลา โดยขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง (โปรดศึกษารายละเอียดสรุปสาระสำคัญการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองกลางของ SAAM-SP2 ในส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 7 ข้อพิพาททางกฎหมาย)

ปัจจุบันและในอนาคตภายใน 2 ปี บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศเพื่อจำหน่าย โดยมีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการในประเทศที่มีศักยภาพ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างกระแสเงินสดสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการนำกลับมาใช้และเข้าร่วมลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะยาวบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่คุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

back