ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SAAM Energy Development Public Company Limited) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. จำนวน 2 โครงการ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญาจำนวน 25 ปี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2.0 เมกะวัตต์ และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการในประเทศที่มีศักยภาพ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซีย

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 2.2 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 110,000,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2550

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สยามแอดวานซ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท และเริ่มดำเนินธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • เริ่มดำเนินโครงการร่วมกับ บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (BSP) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างทอง ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 1.3 เมกะวัตต์ บนพื้นที่รวม 27-3-4.1 ไร่ และโครงการเพชรบุรี ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 2.7 เมกะวัตต์ บนพื้นที่รวม 75-2-18.0 ไร่

ปี 2553

 • ดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่ม BSP เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอุบล ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต์ บนพื้นที่รวม 114-3-78.0 ไร่

ปี 2554

 • ดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่ม BSP เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอุบล ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต์ บนพื้นที่รวม 114-3-78.0 ไร่

ปี 2558

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 110,000,000 บาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการ
 • ดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่ม BSP เพิ่มเติมอีก 10 โครงการ แบ่งออกเป็นกลุ่มโครงการหนองชุมพล รวม 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ BSP-4 BSP-5 BSP-6 BSP-7 (1) และ BSP-7 (2) ขนาดกำลังผลิตตามสัญญารวม 10.0 เมกะวัตต์ บนพื้นที่รวม 102-2-21.0 ไร่ และกลุ่มโครงการกุยบุรี รวม 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ AOSP (3) SPV-1 (1) SPV-1 (2) SPV-1 (3) และ SPV-2 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญารวม 10.0 เมกะวัตต์ บนพื้นที่รวม 95-2-88.3 ไร่
 • เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. จำนวน 2 โครงการ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญาจำนวน 25 ปี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2.0 เมกะวัตต์ และได้เริ่ม COD แล้วจำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ปี 2559

 • ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อบริษัท บริหารสินทรัพย์ สยามแอดวานซ์ จำกัด เป็นบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อรองรับธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ปี 2560

 • ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น และปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ รวมถึงดำเนินธุรกิจพัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น

ปี 2561

 • ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110,000,000 บาท เป็น 150,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
back