วิสัยทัศน์

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAAM”) มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณค่าองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Development) รวมถึงลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Investment) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลตอบแทนที่ดีมีเสถียรภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายทางธุรกิจ

  1. พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย ในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ และพลังงานลม ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563
  2. เข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ภายในปี 2563
  3. เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา ภายในปี 2563
back