คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 3 ท่าน ดังนี้

นายพดด้วง คงคามี

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ

  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
back