โครงการ

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนโดยเน้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก มีโครงการในเครือจำนวน 18 โครงการ ทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยแต่ละโครงการดำเนินการภายใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นมารองรับการดำเนินงานโดยเฉพาะ โดยปัจจุบันสามารถแบ่งลักษณะของโครงการที่ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ออกเป็นสองกลุ่ม 

  1. กลุ่มโครงการที่ลงทุนพัฒนาเองทั้งหมด: รวม 1 โครงการ ภายใต้บริษัทย่อย เข้าทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“Power Purchase Agreement”, “PPA”) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
  2. กลุ่มโครงการที่มีสัญญาร่วมลงทุนกับทางบริษัทอื่นๆ: รวม 17 โครงการ ภายใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาที่ดินและมอบสิทธิในการเช่าที่ดินให้กับผู้ร่วมลงทุนใช้เป็นที่ตั้งโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด รวมถึงทำการดูแลบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด 17 โครงการ รวม 41.09 เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 750 ไร่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

โครงการในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับพันธมิตรผู้สนใจร่วมทุนหรือลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดยแต่ละโครงการที่ถูกคัดสรรมานั้น กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมและการสร้างผลตอบแทนที่ดี มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงที่สุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

thumb
back